Ανακοινώσεις

 ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Λεωφ. Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά

Τ.Θ. 14069, 2153 Αγλαντζιά – Λευκωσία

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΙΑΤΕΣ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραχώρηση περιορισμένου αριθμού οικονομικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου ή τουλάχιστον ο ένας γονέας   τους.

Τα χορηγήματα, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετά από την υποβολή των αιτήσεων, θα παραχωρηθούν για σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η  παραχώρηση των χορηγημάτων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι  Δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών  και να έχουν εξασφαλίσει θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται πιο πάνω ή να φοιτούν ήδη σε αυτά.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που θα είναι αναρτημένο στις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου: https://dimoslefkonikou.org.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αιτητή/αιτήτριας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν στη διεύθυνση του Ιδρύματος Ελένης Θ. Σαββίδου, Δημαρχείο Λευκονοίκου, Λεωφ. Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ.–1:00 μ.μ.  Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.   Τονίζεται ότι  εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.    Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες,  δεν είναι υπογεγραμμένες από τον αιτητή/αιτήτρια και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο του Ιδρύματος κα Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 99369281.

Αίτηση-για-υποτροφία-Ιδρυμα-Ελένης-Θ-Σαββίδου


  • Κοινοποιήστε: