Ανακοινώσεις

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραχώρηση περιορισμένου αριθμού οικονομικών βοηθημάτων για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου οι ίδιοι ή τουλάχιστον ο ένας γονέας τους.

Η αίτηση για παραχώρηση οικονομικού βοηθήματος για σπουδές θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά αφού πατήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Αίτηση για Υποτροφία

 

Τα βοηθήματα σπουδών θα παραχωρηθούν σε απόφοιτους Δημόσιων ή Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Το ύψος τους θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετά από την υποβολή των αιτήσεων,

Οι δικαιούχοι των χορηγημάτων θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού.

Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης (Google Form) οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αποστείλουν τα πιο κάτω σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:

 

Ίδρυμα «Ελένης Θ. Σαββίδου»

Δημαρχείο Λευκονοίκου,

Λεωφόρος Κυρηνείας 91,

2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία

 

  1. Βιογραφικό Σημείωμα του αιτητή / αιτήτριας.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα εκτυπώσει από εδώ και υπογράψει ο/η αιτητής/τρια.

 

  1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης αιτητή / αιτήτριας

 

  1. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας αιτητή / αιτήτριας

 

  1. Αντίγραφο εγγραφής σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ίδρυμα

 

  1. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

 

  1. Πιστοποιητικά άλλων προσόντων

 

  1. Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή πιστοποιητικό αναστολής/απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (όπου εφαρμόζεται)

 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023.  

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις, οι οποίες περιέχουν ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα του Ιδρύματος:

κ. Ιάκωβο Ιακώβου,  τηλ.  99614590,

Τετάρτη και Παρασκευή,  16:00-18:00.


  • Κοινοποιήστε: