Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΑΡ. 1/2020

Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών σε ερευνητή/ές, με τελικό σκοπό την έκδοση βιβλίου Ιστορίας του Λευκονοίκου

Ο Δήμος Λευκονοίκου προκηρύσσει διαγωνισμό για λήψη προσφορών βάσει του άρθρου 90(1)(β) του Ν. 73(Ι)/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί), για την ανάθεση εργασιών σε  ερευνητή/ές, με τελικό σκοπό την έκδοση βιβλίου Ιστορίας του Λευκονοίκου.

Τον/Τους μεταπτυχιακό/ούς φοιτητή/ές/ερευνητή/ές πρέπει να επιβλέπει Καθηγητής του Τμήματος.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγιστό φάκελο, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου, όχι αργότερα από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, 14/02/2020.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες και όρους, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον Γραμματέα του Δήμου, στο τηλέφωνο 22 462951.

                                                                                                 

                                                                                                   Ζήνα Λυσάνδρου – Παναγίδη

                                                                                                           Δήμαρχος                                           


  • Κοινοποιήστε: